0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ocena innowacyjnych instrumentów finansowych dla MŚP w celu finansowania działań na rzecz efektywności energetycznej

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Obecnie cały świat musi zmierzyć się z wyjątkowym wyzwaniem – globalną pandemią wirusa COVID19. Pomimo oczywistych trudności, można w tym także dostrzec okazję dla całego społeczeństwa do nauki szybkiej readaptacji, mając na myśli inne współistniejące problemy i wyzwania. Jednym z takich wyzwań, wymagających naszej odpowiedniej reakcji, jest zmiana klimatu.

W ramach projektu FIRECE - Innowacyjne Instrumenty Finansowe na Rzecz Przejścia Przemysłu na Niskoemisyjne Źródła Energii w Europie Środkowej (Program Interreg Europa Środkowa), siedem krajów partnerskich współpracuje przy rozwijaniu i testowaniu innowacyjnych mechanizmów finansowania działań z zakresu poprawy efektywności energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Celem jest przyczynienie się do rozwinięcia bardziej dostępnych i optymalnych opcji finansowania działań na rzecz efektywności energetycznej, co stanowi jeden z najistotniejszych elementów przeciwdziałania zmianom klimatu.

Kwestionariusz został rozesłany wśród siedmiu państw partnerskich i prezentuje cztery koncepcje mechanizmów finansowania działań na rzecz efektywności energetycznej dla MŚP. Zwracamy się z uprzejmą prośbą zarówno do instytucji zarządzających, odpowiedzialnych za rozwój i wdrażanie strategii niskoemisyjnych jak i pośredników finansowych, instytucji finansujących oraz małych i średnich przedsiębiorstw o podzielenie się opinią dotyczącą tych koncepcji.

Wypełnienie kwestionariusza zajmie około 10 minut Państwa czasu. Zapraszamy jednocześnie do zapisania się do naszego biuletynu oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej (dokładny adres na ostatniej stronie), szczególnie w przypadku zainteresowania wynikami ankiety.

Pragniemy z góry podziękować w imieniu całego zespołu projektu FIRECE!

Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.


 

 

Informacje o ochronie danych osobowych

Badanie online       

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze  informacje dotyczące przetwarzania i  ochrony Państwa danych osobowych zbieranych przez nas  podczas udziału Państwa w badaniu  online pn. „Ocena innowacyjnych instrumentów finansowych dla MŚP w celu finansowania działań na rzecz efektywności energetycznej”. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Ilekroć w tekście jest mowa o:

RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

1. Nazwisko i dane kontaktowe Administratora  oraz Inspektora ochrony danych osobowych

 Niniejsze informacje o ochronie danych osobowych mają zastosowanie do przetwarzania danych na stronach internetowych limesurvey.imw.fraunhofer.de, ls.imw.fraunhofer.de, umfragen.imw.fraunhofer.de i survey.imw.fraunhofer.de przez Administratora:

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.
Hansastraße 27 c,
80686 Munich

w imieniu Fraunhofer Center for International Management and Knowledge Economy IMW (zwanego dalej "Fraunhofer IMW")

E-Mail:              info@imw.fraunhofer.de
Telephone:        +49 341/231039-0
Fax:                  +49 341/231039-190

Z inspektorem ochrony danych osobowych w firmie Fraunhofer można się skontaktować pod wyżej wymienionym adresem, pod adresem wskazanym przez inspektora ochrony danych osobowych lub na stronie datenschutz@zv.fraunhofer.de. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prawa ochrony danych lub praw użytkownika jako osoby, której dane dotyczą, użytkownik może bezpośrednio skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

 

2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych i cele przetwarzania danych

Udział w tym badaniu jest dobrowolny. Wszystkie informacje będą traktowane jako poufne.

.

2.1 Odwiedzanie strony internetowej

Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, nasze serwery internetowe zapisują dane Państwa urządzenia wchodzącego na naszą stronę w pliku protokołu. Ten zapis jest tymczasowy; nasz serwer internetowy zapisuje następujące dane dostępu do czasu ich automatycznego usunięcia:

 • Adres IP żądanego urządzenia
 • Data i godzina dostępu
 • Nazwa i adres URL udostępnionych danych
 • Ilość przesyłanych danych
 • Komunikat, czy dostęp był udany
 • Zastosowana przeglądarka i system operacyjny
 • Nazwa dostawcy usług internetowych (ISP)
 • Referencyjna strona internetowa (adres URL)

Dane te są przetwarzane w następujących celach:

 1. Umożliwienie korzystania ze strony internetowej (konfiguracja połączenia)
 2. Zarządzanie infrastrukturą sieciową
 3. Zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa systemów informatycznych i danych, uwzględniające najnowszy stan techniki
 4. Aby zaoferować przyjazny dla użytkownika serwis
 5. Aby zoptymalizować ofertę internetową

 

Podstawy prawne dla powyższych celów przetwarzania:

 • Przetwarzanie w odpowiedzi na wizytę na stronie internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) pkt 1-2 zdanie pierwsze RODO (wymóg zgodności z postanowieniami umowy z użytkownikiem strony internetowej)
 • Przetwarzanie zgodnie z numerem 3, art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. c) RODO (obowiązek prawny wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpiecznego przetwarzania danych zgodnie z art. 32 RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) zdanie pierwsze RODO (uzasadnione interesy w zakresie przetwarzania danych na potrzeby bezpieczeństwa sieci i informacji), a także
 • Przetwarzanie danych zgodnie z numerami 4-5, art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. f) RODO (uzasadnione interesy). Nasze uzasadnione interesy związane z przetwarzaniem danych opierają się na chęci oferowania zoptymalizowanych stron internetowych przyjaznych dla użytkownika [do naszych uzasadnionych interesów może należeć również dystrybucja reklamy bezpośredniej].

Po upływie ustalonego okresu 90 dni nasz serwer internetowy automatycznie usuwa powyższe dane. O ile dane przetwarzane są dłużej w celach zgodnych z numerami 2-5, anonimizujemy je lub usuwamy, gdy tylko ich przechowywanie przestanie służyć danemu celowi przetwarzania.

 

2.2 Uczestnictwo w badaniu

2.2.1 Przetwarzanie odpowiedzi

 

Przy udzielaniu odpowiedzi na pytania ankietowe zbierane będą następujące dane osobowe: płeć, grupa wiekowa, pracodawca, kraj i miasto zamieszkania. Jeżeli możliwe jest wyciągnięcie wniosków na temat osoby uczestnika poprzez wybór lub sformułowanie odpowiedzi, dane te będą przetwarzane zgodnie z art. 1. Art. 6, Par. 1, zdanie 1 f RODO. Celem współpracy Fraunhofer IMW i partnerów projektu FIRECE jest  opracowanie i wdrożenie innowacyjnych instrumentów finansowych w zakresie działań na rzecz efektywności energetycznej dla MŚP w imieniu UE w ramach programu Interreg Central Europe. Uznaje się to za uzasadniony interes w rozumieniu powyższego przepisu.

Fraunhofer IMW będzie przechowywać pytania i odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Ponadto, wyniki będą oceniane i analizowane przez pracowników Fraunhofer IMW.

Pana/i odpowiedzi zostaną zanonimizowane i usunięte, gdy tylko zakończymy ocenę.

Włączenie wyników badania do dowolnego dokumentu, a następnie ich publikacja odbędzie się wyłącznie w formie anonimowej, bez użycia Pana/i nazwiska i informacji, które umożliwiłyby Pana/i identyfikację.

 

3. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

 

Poza wyżej wymienionymi przypadkami, przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • wyrazili Państwo wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) zdanie pierwsze RODO,
 •  jest konieczne do wykonania umowy z Panem/Panią zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) zdanie pierwsze RODO,
 • Istnieje ustawowy obowiązek przekazywania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) zdanie pierwsze RODO

W szczególności w przypadku zarejestrowania się przez Pana/Panią do udziału w wydarzeniu, konieczne może być, w ramach realizacji umowy, przekazanie danych osobowych do organizatora zewnętrznego. W związku z rejestracją na wydarzenie zostaną Państwo poinformowani o tym, kto jest organizatorem i czy jest to organizator zewnętrzny. Organizator ten będzie przetwarzał dane osobowe w ramach wydarzenia, a w szczególności na potrzeby organizacji udziału uczestników. Wysyłanie danych osobowych do państwa trzeciego (poza UE) lub organizacji międzynarodowej jest wykluczone.

 

4. Prawa podmiotu danych

Ma Pan/i prawo:

 • zgodnie z artykułem. 7(3) RODO, do odwołania udzielonej nam zgody w dowolnym momencie. Oznacza to, że w przyszłości nie możemy już dłużej przetwarzać danych w oparciu o tę zgodę;

 

 • zgodnie z art. 15 RODO, do żądania informacji o Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas. W szczególności mogą Państwo żądać informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, których dotyczą, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, istnieniu prawa do złożenia skargi, źródle Państwa danych, jeśli nie zostały one przez nas zebrane, jak również o istnieniu zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania, oraz, w stosownych przypadkach, istotnych informacji na temat ich szczegółów;

 

 •  zgodnie z art. 16 RODO, natychmiastowego żądania poprawienia nieprawidłowych danych lub uzupełnienia Państwa danych osobowych przechowywanych u nas;

 

 •  na mocy art. 17 RODO, do żądania usunięcia przechowywanych u nas Państwa danych osobowych, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności słowa i informacji, do wypełnienia obowiązku ustawowego, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony praw;

 

 

 •  zgodnie z art. 18 RODO, do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli kwestionują Państwo ich poprawność, przetwarzanie jest nielegalne, ale zaprzeczają Państwo ich usunięciu i nie wymagamy już tych danych, jeżeli nadal potrzebują ich Państwo do ustalenia, wykonania lub obrony praw lub jeżeli złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;

 

 •  zgodnie z art. 20 RODO, do otrzymania danych osobowych, które nam Państwo przekazaliście, w ustrukturyzowanym, zwyczajowym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do zażądania przekazania ich innemu administratorowi danych oraz

 

 

 • zgodnie z art. 77 RODO, na złożenie skargi do organu nadzorczego. Generalnie można zwrócić się do organu nadzorczego w miejscu zamieszkania lub pracy albo w siedzibie naszego przedsiębiorstwa.

 

 

Prawo do sprzeciwu

 

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych przez "Fraunhofer IMW" za pomocą odpowiedniego oświadczenia, mogą Państwo odwołać tę zgodę w dowolnym czasie w przyszłości. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody, która została wyrażona przed jej cofnięciem.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, jeżeli istnieją ku temu powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji.                             

Jeżeli chcą Państwo dochodzić swojego prawa do sprzeciwu, wystarczy wysłać e-mail na adres datenschutz@imw.fraunhofer.de.

 

 

 

 

5. Bezpieczeństwo danych

 

Wszystkie Pana/i dane osobowe są przesyłane w sposób zakodowany przy użyciu powszechnie stosowanego i bezpiecznego standardu szyfrowania TLS (Transport Layer Security). TLS jest bezpiecznym i sprawdzonym standardem, który jest stosowany na przykład w bankowości internetowej. Bezpieczne połączenie TLS rozpoznasz m.in. po http (tzn. https://...) w pasku adresu przeglądarki lub z ikony blokady w dolnej części przeglądarki.

We wszystkich innych kwestiach stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Pana/i dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Stale doskonalimy nasze środki bezpieczeństwa zgodnie z rozwojem technologicznym.

 

6. Cookies

 

Na naszej stronie używamy plików cookie. Cookies to małe pliki, które są automatycznie tworzone przez przeglądarkę i zapisywane na urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie, itp.) podczas odwiedzania naszej strony. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego i nie zawierają żadnych wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. Cookies zawierają informacje wynikające z połączenia z konkretnym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że posiadamy natychmiastową wiedzę na temat Pana/i tożsamości. Używamy cookies do zbierania danych statystycznych dotyczących korzystania z naszej strony internetowej oraz do ich oceny w celu optymalizacji naszej oferty Pana/i (por. klauzula 5). Pliki te umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie podczas nowej wizyty na naszej stronie internetowej, że odwiedziliście Państwo naszą stronę już wcześniej. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie. Dane przetwarzane przez cookies są niezbędne dla wymienionych celów, z należytym uwzględnieniem naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) zdanie pierwsze RODO. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Jednakże, użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby ciasteczka nie były przechowywane na komputerze lub aby użytkownik był zawsze powiadamiany przed utworzeniem nowego cookie. Całkowite wyłączenie cookies może jednak doprowadzić do tego, że nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

 

7. Terminowość i zmiany w niniejszej informacji o ochronie danych osobowych
 

Niniejsze informacje o ochronie danych osobowych odpowiadają  wersji zmienionej w sierpniu 2019 r. Zmiana informacji o ochronie danych może okazać się konieczna ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i jej oferty lub ze względu na zmienione wymogi prawne lub urzędowe. Najnowsze informacje o ochronie danych osobowych można zawsze znaleźć i wydrukować na stronie internetowej:

https://ls.imw.fraunhofer.de/datenschutz.php

 

8. Rozdzielność

 

Jeżeli którekolwiek  postanowienia niniejszej deklaracji o ochronie danych są lub staną się nieważne w części lub w całości lub okażą się niemożliwe do wykonania w dowolnym momencie, nie ma to pływu na pozostałe postanowienia. Ma to zastosowanie odpowiednio do luk w niniejszej deklaracji.